گزارشگری و شفافیت


صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی ۶ ماهه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲

صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - تلفیقی

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا سال ۹۴

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۷ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۶ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال ۱۳۹۵ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال ۱۳۹۴ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال ۱۳۹۳ - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... تا سال ۱۳۹۲ - شرکت اصلی و تلفیقی

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال ۱۳۹۵

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال ۱۳۹۴

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال ۱۳۹۳

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک تا سال ۱۳۹۲

سیاست ها و خط مشی های اعتباری

واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

میزان پذیرش ریسک اعتباری

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

روش سنجش ریسک اعتباری

روش‌های کاهش ریسک اعتباری

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۷

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۶

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۵

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۴

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال ۹۳

معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک اعتباری

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۷

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۶

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۵

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۴

نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ در سال ۹۳

سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت ریسک نقدینگی

واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی(۱۳۹۴/۰۹/۳۰)

میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

برنامه تداوم فعالیت ریسک نقدینگی

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۷

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۶

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۵

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۴

روش سنجش ریسک نقدینگی در سال ۹۳

برنامه مقابله با بحران

روش سنجش ریسک نقدینگی

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک نقدینگی

برنامه تداوم فعالیت (ریسک‌های عملیاتی)

تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

تمهیدات مقابله با بحران

روش سنجش ریسک عملیاتی

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی

ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک عملیاتی

سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۷

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۶

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۵

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۴

روش سنجش ریسک بازار در سال ۹۳

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (۱۳۹۳/۱۲/۲۹)

سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی

گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست‌ها و برنامه‌های ارائه شده در دوره قبل

نسبت‌های مقرر در ماده ۱۰ (ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات)

صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲

صورت‌جلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مستند به بند ۳-ب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده سالانه صاحبان سهام برای افزایش سرمایه مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید هیات مدیره

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید اساسنامه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

با استناد به مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۳۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ثبت گردید.

با استناد به مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک خاورمیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ آقایان امیرحسین امین آزاد و جواد جوادی جایگزین آقایان امیر دادخواه و رضا سلطانزاده در ترکیب اعضا اصلی هیات مدیره بانک خاورمیانه گردیدند.

افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ثبت گردید.

افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۰۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ثبت گردید.

افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ثبت گردید.


خسارت وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غیر مترقبه

حدودا مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال بابت سواستفاده مالی کشف شده بانک در اواخر سال مالی ۱۳۹۶ می‌باشد که اقدامات حقوقی لازم جهت تعیین تکلیف و وصول کامل مطالبات در جریان است. ضمن افشای موضوع در صورت‌های مالی عملکرد سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، ذخیره لازم در حساب‌ها منظور شده است.


اطلاعات شعب بانک خاورمیانه (هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه)

لیست شعب بانک خاورمیانه
در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸، شعبه کرمان بانک خاورمیانه تعطیل شد و ادامه فعالیت آن در شعبه شیراز ادامه دارد.
در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ شعبه زعفرانیه بانک خاورمیانه به نشانی زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، مرکز خرید پالادیوم، بلوک ۱، طبقه نهم شمالی، شماره ۹۰۷ انتقال یافت.

در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷، شعبه اردبیل بانک خاورمیانه تعطیل شد و ادامه فعالیت آن در شعبه تبریز ادامه دارد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹9 معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۸ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۷ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۶ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۵ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق‌الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ معادل دو و نیم درصد (۲٫۵٪) بوده است.

سقف نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی از تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۵ حداکثر معادل ۱۸ درصد می‌باشد.