مدیران اجرایی

 

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل
تلفن :     42178800
دورنگار :    88712548
ایمیل :     info@middleeastbank.ir

 

جواد جوادی
قائم مقام مدیرعامل
تلفن :     42178821
دورنگار :    88712548
ایمیل :     
info@middleeastbank.ir


محمدتقی جمالیان
مشاور مدیرعامل
تلفن :     42178821
دورنگار :    88712548
ایمیل :     info@middleeastbank.ir


دکتر سعید ابطحی
معاون بانکداری سرمایه‌گذاری
تلفن :     42178701
دورنگار :    88724541
ایمیل :     s.abtahi@middleeastbank.ir

 

دارا بوشهری
معاون اعتبارات
تلفن :     42178201
دورنگار :    88701095

ایمیل :     d.boushehri@middleeastbank.ir


مجید صفریان
معاون شعب و پشتیبانی
تلفن :     42178501
فکس :    88712155
ایمیل :     m.safarian@middleeastbank.ir

 

علیرضا عدالت
معاون بین‌الملل
تلفن :     42178301
دورنگار :    88710209
ایمیل :  a.edalat@middleeastbank.ir


دکتر مهدی نجاتی
معاون توسعه سیستم‌ها وتکنولوژی
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     m.nedjati@middleeastbank.ir


مجید نورمحمدی
معاون مالی
تلفن :     42178401
دورنگار :    88728276
ایمیل :     m.nourmohammadi@middleeastbank.ir

 

وحید آزمون
مدیر خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     v.azmoon@middleeastbank.ir


آزاده احمدی کوشا
مدیر امور مالی
تلفن :     42178401
دورنگار :    
88728276
ایمیل :    a.ahmadi@middleeastbank.ir


فرشید اسلامبولچی
مدیر تحقیقات اقتصادی
تلفن :     42178701
دورنگار :    88724541
ایمیل :     f.eslambolchi@middleeastbank.ir

 

هدیه تبریزی
مدیر اعتبارات ۲
تلفن :     42178201
دورنگار :    88550847
ایمیل :     h.tabrizi@middleeastbank.ir

 

غلامرضا حسنعلی زاده
 مدیر امور حقوقی
تلفن :     88703523
دورنگار :    88701095
ایمیل :     gh.hasanalizade@middleeastbank.ir

 

دکتر شکوه حسین آبادی
مشاور مدیر عامل در امور حقوقی بین‌المللی، مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین
تلفن :     42178760
دورنگار :    88724541
ایمیل :     sh.hosseinabadi@middleeastbank.ir

 

سهند حمزه‌ئی
سرپرست امور شعب
تلفن :     42178501
دورنگار :
88712155
 ایمیل :     s.hamzei@middleeastbank.ir

 

مهین حنیفه
مدیر اعتبارات ۳
تلفن :     42178201
دورنگار :    88729278
ایمیل :     m.hanifeh@middleeastbank.ir


مهدی خلجی
مدیر سازمان و روش‌ها
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     m.khalaji@middleeastbank.ir

 


علی خلیلی سادات لو
مشاور حقوقی مدیرعامل
تلفن :     88703523
دورنگار :    88701095
ایمیل :     a.khalili@middleeastbank.ir


سحر خلیل نژاد
سرپرست امورمشتریان چند ملیتی
تلفن :     42178231
دورنگار :   
88701095
ایمیل : s.khalilnezhad@middleeastbank.ir

 

 

محمدعلی دهقانی
مدیر اعتبارات 1
تلفن :     42178201
دورنگار :    88727046
ایمیل :     m.dehghani@middleeastbank.ir

 

دکتر فیلیپ راینفلد
سرپرست ریسک
تلفن :     42178701
دورنگار:    88724541
ایمیل :     ph.reinfeld@middleeastbank.ir

 

فرزانه رجائی سلماسی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین
تلفن :     42178701
دورنگار :  
88724541
ایمیل :     f.rajaei@middleeastbank.ir

 

احسان رحمانی‌نیا
مدیر
حسابرسی و کنترل‌های داخلی 

تلفن :     88703236
دورنگار :    88701095
ایمیل :     e.rahmaniniya@middleeastbank.ir

 

حسین طایفه محمودی
مدیر سرمایه انسانی
تلفن :     88703236
دورنگار :   88701095
ایمیل :     h.tayefeh@middleeastbank.ir

 

رضا قزی‌پور
مدیر پشتیبانی اعتبارات
تلفن :    42178201
دورنگار :   88727046
ایمیل :     r.ghezipour@middleeastbank.ir

 

زهرا کاظم تبریزی
مدیر امور پشتیبانی و خزانه داری ارزی
تلفن : 42178301
دورنگار :  88710209
ایمیل :   z.tabrizi@middleeastbank.ir

 

محسن کریمی
مدیر ارتباطات
تلفن :     42178501
دورنگار :    88712155
ایمیل :     mo.karimi@middleeastbank.ir

 

مریم کمره‌ئی
مدیر عملیات اعتباری و نظارت
تلفن :     42178105
دورنگار :    88550824
ایمیل :     m.kamarehei@middleeastbank.ir

 

لاله مهرادپی
مدیر فن‌آوری اطلاعات
تلفن :     42178601
دورنگار :    88712553
ایمیل :     l.mehrad@middleeastbank.ir

 

هادی وحیدی
سرپرست امور پشتیبانی و تدارکات

تلفن :     42178501
دورنگار :    88701095
ایمیل :     h.vahidi@middleeastbank.ir

 

غلامرضا صادق ویشکایی
مدیر ارشد بازرسی

تلفن :     88703236
دورنگار :    88701095
ایمیل :     gh.vishkaei@middleeastbank.ir