مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان نهاد ناظر قدم هاي موثري براي ملزم كردن بانك‌ها به افشاي اطلاعات و تا حد زيادي انطباق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) برداشته كه يكي از پايه‌هاي مهم مقررات بين‌المللي بانكداري و بازل-3 است. كميته بازل و به‌دنبال آن نهادهاي ناظر بين المللي نيز الزامات جديدي را در زمينه مديريت داخلي، مديريت سرمايه و نقدينگي تدوين كرده‌اند كه بانك خاورميانه حتي‌المقدور و در چارچوب الزامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پياده‌سازي آنها تلاش مي‌كند. مديريت ريسك بانك خاورميانه علاوه بر پيروي از مقررات و الزامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات گسترده‌اي را براي انطباق بانك با استانداردهاي بين‌المللي انجام داده است.


• مديريت ريسك

• تهیه انباره ریسک و اشتهای ریسک

• تدوین استراتژی ریسک

• استراتژي مديريت ريسك و نکات با اهمیت ترازنامه

• ساختار سازماني مديريت ريسك

• ريسك اعتباري

• ريسك نقدينگي و مديريت منابع و مصارف

• ريسك بازار

• ريسك هاي عملياتي

• محاسبه كفايت سرمايه

• آزمون بحران


pdf دانلود گزارش مدیریت ریسک سال 1394

pdf دانلود گزارش مدیریت ریسک سال 1395