مدیریت ریسک

مدیریت ریسک


مدیریت ریسک

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر قدم های موثری برای ملزم کردن بانک‌ها به افشای اطلاعات و تا حد زیادی انطباق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) برداشته که یکی از پایه‌های مهم مقررات بین‌المللی بانکداری و بازل-3 است. کمیته بازل و به‌دنبال آن نهادهای ناظر بین‌المللی نیز الزامات جدیدی را در زمینه مدیریت داخلی، مدیریت سرمایه و نقدینگی تدوین کرده‌اند که بانک خاورمیانه حتی‌المقدور و در چارچوب الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیاده‌سازی آنها تلاش می‌کند. مدیریت ریسک بانک خاورمیانه علاوه بر پیروی از مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات گسترده‌ای را برای انطباق بانک با استانداردهای بین‌المللی انجام داده است.

● مدیریت ریسک
● تهیه انباره ریسک و اشتهای ریسک
● تدوین استراتژی ریسک
● استراتژی مدیریت ریسک و نکات با اهمیت ترازنامه
● ساختار سازمانی مدیریت ریسک
● ریسک اعتباری
● ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف
● ریسک بازار
● ریسک های عملیاتی
● محاسبه کفایت سرمایه
● آزمون بحران


pdf دانلود گزارش مدیریت ریسک سال 1394

pdf دانلود گزارش مدیریت ریسک سال 1395