نمایش اخبار
اطلاعیه افزایش سرمایه بانک خاورمیانه 27-04-96

افزایش سرمایه بانک خاورمیانه به طور رسمی ثبت شد. افزايش سرمايه این بانک از مبلغ 4000 میلیارد ریال به مبلغ 5000 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139630400901032664 مورخ 1396/04/13 ثبت گرديد.

تاریخ انتشار خبر: 1396/04/27 / شماره خبر: 2468