نمایش اخبار
سیستم اینترنت بانک از تاریخ 9 مهر 93 برای اشخاص حقوقی و حسابهای مشترک قابل استفاده است.

مشتری گرامی از تاریخ ٨ مهر ٩٣، سیستم اینترنت بانک برای اشخاص حقوقی و حسابهای مشترک به صورت نمایش صورت حساب و کنترل حساب و برای حسابهای حقیقی منفردا با ارائه خدمات بانکی قابل استفاده است.

سیستم اینترنت بانک از تاریخ 93/7/8 برای  اشخاص حقوقی و حسابهای مشترک به صورت نمایش صورت حساب و کنترل حساب و برای حسابهای حقیقی منفردا با ارائه خدمات بانکی  قابل استفاده است.

تاریخ انتشار خبر: 1393/08/17 / شماره خبر: 118