تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی
تسهيلات ارزی صندوق توسعه ملی

با توجه به ماهيت اصلی بانک خاورميانه به عنوان بانکی متمرکز بر ارائه خدمات به اشخاص حقوقی و توجه خاص اين بانک به صنعت‌گران و توليدکنندگان کشور، همواره رفع نيازهای واحدهای توليدی و صنعتگران از اهميت ويژه‌ای در اين بانک برخوردار بوده است. در همين راستا بانک خاورميانه نسبت به اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام نموده و متعاقب آن نسبت به پذيرش، ارزيابی، تصويب و اعطای تسهيلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در صورت احراز بازدهی مناسب طرح، رعایت الزامات قانونی، رعایت حدود ریسک‌های بانک مطابق با اسناد مربوطه و اخذ وثایق و تضامین لازم اقدام می‌نمايد. مشخصات کلی در خصوص اين تسهيلات به شرح زير است:

طرح‌ها‌ و فعاليتهای مجاز جهت دريافت تسهيلات
• صنعت و معدن
• گردشگردی
• آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

اشخاص مجاز برای دريافت تسهيلات
• اعطای تسهيلات از محل منابع صندوق به موسسات و شرکت‌هایی مجاز می‌باشد که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام يا سهم‌الشرکه آنها مستقيم يا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
• اعطای تسهيلات از محل منابع صندوق توسط بانک عامل به بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکيت بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هيات مديره آنها توسط مقامات دولتی تعيين می‌شوند، ممنوع است.
• موسسات و شرکت‌هایی که اکثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خيريه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غيردولتی هستند.
• اعطای تسهيلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسليم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی (در هر مرحله استفاده از تسهيلات) از بیست درصد (۲۰%) کمتر نباشد.

شرايط و ضوابط کلی
• نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپرده‌گذاری منابع ریالی صندوق نزد بانک‌ها) برای اعطای تسهیلات بخش‌های آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگردی ۱۴% (چهارده درصد) و برای بخش صنعت و معدن ۱۶% (شانزده درصد) و مناطق محروم چهار (۴) واحد درصد تخفیف از نرخ‌های فوق می‌باشد.
• مدت لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمايشی از طرح‌ها‌ حداکثر سه (۳) سال، دوره تنفس حداکثر شش (۶) ماه و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطایی حداکثر پنج (۵) سال می‌باشد. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، تنفس و بازپرداخت نبايستی از هشت (۸) سال تجاوز نمايد.
• استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز می‌باشد:
۱- اقساط معوق نداشته باشد،
۲- پیشرفت فیزیکی سرمایه گذاری قبلی متناسب با برنامه باشد،
۳- برای طرح توسعه یا سرمایه گذاری جدید باشد،
۴- شرکت‌هایی که دارای صادرات بوده و اشتغال بیشتری ایجاد کنند در اولویت می‌باشند.

سایر قوانین مربوط به اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق لینک http://www.ndf.ir  قابل مشاهده می‌باشد.
بانک خاورمیانه بر اساس مقتضیات زمانی و قراردادهای منعقده فی‌مابین این بانک و صندوق توسعه ملی اقدام به اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌ها و فعالیت‌های مجاز می‌نماید.