خدمات انتقال وجوه
خدمات انتقال وجوه

پایا (سامانه پاياپاي الکترونيک)
مشتريان بانک خاورمیانه مي‌توانند با استفاده از امكانات پایا، حداکثر مبالغ 500.000.000 ریال را بدون پرداخت كارمزد از يک حساب در يک بانک به حسابي ديگر در بانكی ديگر منتقل كنند. مشتریان برای این منظور نیاز به شماره شبای حساب خود در بانک مبدا و شماره شبای حساب بانک مقصد دارند.

• انتقالات سامانه "پایا" در روزهای غیرتعطیل رسمی برای دستورپرداخت های مشتریان صرفا یک بار در روز و در ساعت 15:45 پردازش و برای اعمال نتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌گردد.
• زمان مجاز جهت ثبت دستور پرداخت "پایا" تا ساعت 15:05 می باشد. دستور پرداخت‌های ثبت شده پس از ساعت مذکور در روز غیر تعطیل آتی پردازش می‌گردد.
• ارسال دستور پرداخت در "پایا" همانند "ساتنا" با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.
• در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه "پایا" برای تسویه تراکنش‌های کارتی "شاپرک" مربوط به روز قبل، صرفا یک بار در روز و در ساعت 03:45 پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد.
• در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه "پایا" برای تسویه تراکنش‌های کارتی "شاپرک" مربوط به روز قبل، صرفا یک بار در روز و در ساعت 15:45 پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد.


ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی)
مشتريان بانک خاورمیانه مي‌توانند با استفاده از امكانات ساتنا، مبالغ بیشتر از 150.000.000 ریال را بدون پرداخت كارمزد از يک حساب در يک بانک به حسابي ديگر در بانكي ديگر منتقل كنند. مشتریان برای این منظور نیاز به شماره شبای حساب خود نزد بانک مبدا و شماره شبای حساب بانک مقصد دارند.

• کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری "ساتنا" در بانک مقصد، صرفنظر از زمان دریافت آن توسط بانک مبدأ، تا پایان وقت اداری تاریخ موثر دستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت "همان‌روز" می‌باشد.

چک رمزدار
چک رمزدار، چکی است که طبق درخواست مشتری توسط شعب بانک، عهده ی یکی از شعب سایر بانکها با استفاده از رمز، جهت واریز به حساب ذینفع (شخص حقیقی یا حقوقی) صادر می شود.

چک بانکی
چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می‌گردد و در کلیه شعب بانک خاورمیانه قابل نقد کردن می‌باشد. همچنین در سایر بانک‌ها نیزاز طریق کلر در حساب دارنده چک قرار خواهد گرفت لازم به ذکر است که چک بانکی با امضا صاحب چک در پشت آن قابل انتقال به غیر می‌باشد.

انتقال وجه از طریق اینترنت‌بانک
انتقال وجه عادی (بین حساب‌های خاورمیانه)، انتقال وجه بین بانکی با قابلیت تعیین سقف انتقالی.

انتقال وجه کارت به کارت
برای اولین بار در سیستم بانکداری الکترونیکی: انتقال وجه اینترنت بانک برای مشتریان حقوقی با رعایت شرایط برداشت