ضمانت‌نامه‌های ارزی

ضمانت‌نامه‌های ارزی


ضمانت‌نامه‌های ارزی

بانک خاورمیانه به منظور کاهش ریسک طرفین معاملات تجاری و تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بین‌المللی مشتریان خود، اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌نماید. در این راستا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مورد نیاز مشتریان این بانک (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در هر بخش در چهارچوب " آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها " مصوب بانک مرکزی و منطبق بر مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌‎ها (URDG758) صادر، تمدید و یا ابطال می‌گردد.
به طور کلی جز مواردی که متقاضی و ذینفع ضمانت‌نامه ارزی داخلی باشند، ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره به نفع ذینفع خارجی به صورت متقابل عهده بانک کارگزار محلی و توسط ایشان به نفع ذینفع صادر می‌گردد. همین روال برای ضمانت‌نامه‌های دریافتی از خارج به نفع ذینفع‌های داخلی از سوی کارگزار اعمال می‌شود.

روند اجرایی صدور ضمانت‌نامه‌ها:

● مکاتبه مشتری با امور اعتبارات بانک جهت اخذ حد مصوبه اعتباری

● مکاتبه با امور بین‌الملل جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی (در صورت لزوم)

● مراجعه به عملیات اعتباری جهت احراز شرایط مصوبه اعتباری

● تکمیل فرم‌های صدور ضمانت‌نامه ارزی و ارائه مدارک و قراردادها و مجوزهای مرتبط با موضوع

● صدور ضمانت‌نامه و تحویل آن به ذینفع

● تمدید مدت ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع

● پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه براساس شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع

● ابطال ضمانت‌نامه حسب درخواست ذینفع ( درصورتی که ذینفع اقدام به تمدید ضمانت‌نامه ننماید ضمانت‌نامه در زمان سررسید ابطال می‌گردد.)

● آزادسازی وثایق