سپرده‌های ارزی
سپرده‌های ارزی

حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی
با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزي يك فقره دفترچه به صاحب حساب اعطاء مي‌گردد كه واريز و برداشت وجه بوسيله آن صورت مي‌پذيرد.  به مانده حسابهاي مذكور سودي تعلق نمي‌گيرد.

حساب سپرده مدت‌دار (کوتاه مدت یا بلندمدت) ارزی
این نوع حساب به صورت‌هاي يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه و يكساله افتتاح مي‌گردد. به مانده حسابهای سپرده ارزی مدت دار، طبق ضوابط ارزی و مقررات بین المللی، سود براساس بخشنامه‌های زمان افتتاح حساب محاسبه و پرداخت خواهد شد و در سررسید، با رعایت مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قابل پرداخت به صورت نقدی (ارز حساب) و یا معادل ریالی است. سود سپرده‌هاي مدت‌دار ارزي به صورت ارزي و به ميزان توافق شده در روز دريافت سپرده خواهد بود كه به صورت روزشمار و برمبناي نرخ روز افتتاح حساب محاسبه و قابل پرداخت و يا اضافه شدن به اصل سپرده خواهد بود. از سپرده‌هاي ارزي در صورت ابطال سپرده قبل از سررسيد براساس بخشنامه های مربوطه از سود محاسبه شده جریمه کسر می‌گردد.

حساب قرض‌الحسنه جاري ارزی
افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی، با رعایت مقررات عمومی افتتاح حسابهای جاری و دستورالعملهای خاص ارزی صورت می‌پذیرد. صاحب حساب با ارائه درخواست كتبي و يا ارائه چك ارزي، توسط خود یا توسط افراد ديگر، می تواند از خدمات بانكي استفاده ‌نمايد.

مدارک لازم براي افتتاح حساب ارزی
الف - اشخاص حقيقي

  • تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
  • ارائه اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي و يا هر نوع مدرک معتبر قابل قبول در سیستم بانکی كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد

 ب - اشخاص حقوقي

  • تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
  • اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
  • اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
  • اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي امضاداران مجاز
  • معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذيربط   ‌
  • شناسه ملی

 

نوع حساب   حداقل
قرض الحسنه پس انداز ارزی     100 واحد
سپرده کوتاه مدت ارزی 500  واحد
سپرده بلند مدت ارزی 1000 واحد