تماس با واحدهای ستادی

تماس با واحدهای ستادی


نام واحد شماره تلفن ـ کد تهران (۰۲۱) دورنگار ـ کد تهران (۰۲۱)
حوزه مدیریت عامل ۴۲۱۷۸۸۰۰
۴۲۱۷۸۸۲۱
۸۸۷۱۲۵۴۸
مشاوران ۴۲۱۷۸۸۲۲ ۸۸۷۱۲۵۴۸
قائم‌مقام مدیرعامل ۴۲۱۷۸۸۲۱ ۸۸۷۱۲۵۴۸
معاونت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۰۱۰۹۵
معاونت بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
معاونت شعب و پشتیبانی ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
معاونت مالی ۴۲۱۷۸۴۰۱
۴۲۱۷۸۴۰۷
۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت ارتباطات ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت امنیت اطلاعات ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت امور بازرسی ۸۸۷۰۳۲۳۶
۸۸۷۰۳۵۲۳
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت امور شعب ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت بانکداری سرمایه‌گذاری ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت پشتیبانی اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۲۷۰۴۶
مدیریت پشتیبانی و تدارکات ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۱
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت پشتیبانی و معاملات ارزی ۴۲۱۷۸۴۰۱
۴۲۱۷۸۴۰۷
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت تحقیقات اقتصادی ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت حسابرسی و کنترل‌های داخلی ۸۸۷۰۳۲۳۶
۸۸۷۰۳۵۲۳
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت حقوقی ۴۲۱۷۸۵۰۸ ۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت ریسک ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت سازمان و روش‌ها ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت سرمایه انسانی ۸۸۷۰۳۵۲۳
۸۸۷۰۳۲۳۶
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت عملیات ارزی ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت عملیات اعتباری و نظارت ۴۲۱۷۸۱۰۵ ۸۸۵۵۰۸۲۴
مدیریت فن‌آوری اطلاعات ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت گزارشات، حسابداری ارزی و سهام ۴۲۱۷۸۴۰۱
۴۲۱۷۸۴۰۷
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مرکز ارتباط مشتریان ۸۸۷۲۶۶۹۰ ۸۸۷۱۲۱۵۵
دبیرخانه ستاد مرکزی ۴۲۱۷۸۱۰۳
۴۲۱۷۸۱۰۴
۸۸۷۰۱۰۹۵