تماس با واحدهای ستادی

تماس با واحدهای ستادی


نام واحد شماره تلفن ـ کد تهران ( ۰۲۱) دورنگار ـ کد تهران ( ۰۲۱)
حوزه مدیریت عامل ۴۲۱۷۸۸۰۰
۴۲۱۷۸۸۲۱
۸۸۷۱۲۵۴۸
مشاوران ۴۲۱۷۸۸۲۲ ۸۸۷۱۲۵۴۸
قائم‌مقام مدیرعامل ۴۲۱۷۸۸۲۱ ۸۸۷۱۲۵۴۸
معاونت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۰۱۰۹۵
معاونت بین‌الملل ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
معاونت شعب و پشتیبانی ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
معاونت مالی ۴۲۱۷۸۴۰۱
۴۲۱۷۸۴۰۷
۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت ارتباطات ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت امنیت اطلاعات ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت امور بازرسی ۸۸۷۰۳۲۳۶
۸۸۷۰۳۵۲۳
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت امور شعب ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۳
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت امور مالی ۴۲۱۷۸۴۰۱ ۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت بانکداری سرمایه‌گذاری ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت پشتیبانی اعتبارات ۴۲۱۷۸۲۰۱
۴۲۱۷۸۲۰۲
۸۸۷۲۷۰۴۶
مدیریت پشتیبانی و تدارکات ۴۲۱۷۸۵۰۱
۴۲۱۷۸۵۰۱
۸۸۷۱۲۱۵۵
مدیریت پشتیبانی و معاملات ارزی ۴۲۱۷۸۴۰۱
۴۲۱۷۸۴۰۷
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت تحقیقات اقتصادی ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت تحلیل و آنالیز ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت تضمین کیفیت ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت توسعه نرم افزار ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت حسابرسی و کنترل‌های داخلی ۸۸۷۰۳۲۳۶
۸۸۷۰۳۵۲۳
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت حقوقی ۴۲۱۷۸۵۰۸ ۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت خدمات الکترونیک و توسعه محصولات بانکی ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت خدمات نوین ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت ریسک ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت سازمان و روش‌ها ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۹۷۷۲۲۶
مدیریت سرمایه انسانی ۸۸۷۰۳۵۲۳
۸۸۷۰۳۲۳۶
۸۸۷۰۱۰۹۵
مدیریت سیستم‌های جانبی ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت عملیات ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مدیریت عملیات ارزی ۴۲۱۷۸۳۰۱
۴۲۱۷۸۳۰۲
۸۸۷۱۰۲۰۹
مدیریت عملیات اعتباری و نظارت ۴۲۱۷۸۱۰۵ ۸۸۵۵۰۸۲۴
مدیریت فناوری اطلاعات ۴۲۱۷۸۶۰۱
۴۲۱۷۸۶۰۵
۸۸۷۱۲۵۵۳
مدیریت گزارشات، حسابداری ارزی و سهام ۴۲۱۷۸۴۰۱ ۸۸۷۲۸۲۷۶
مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین ۴۲۱۷۸۷۰۱ ۸۸۷۲۴۵۴۱
مدیریت هوش تجاری ۴۳۶۵۷۰۰۰ ۸۹۷۷۶۲۲۶
مرکز ارتباط مشتریان ۸۸۷۲۶۶۹۰ ۸۸۷۱۲۱۵۵
دبیرخانه ستاد مرکزی ۴۲۱۷۸۱۰۳
۴۲۱۷۸۱۰۴
۸۸۷۰۱۰۹۵