نمایش خبر
کفایت سرمایه بانک های ایران یک سوم استاندارد جهانی است

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها 12 درصد و در ایران حدود چهار درصد است که باید با همت مجموعه قوای کشور برای اصلاح ساختار مالی بانکی گام های بزرگ تری برداشت.
«ولی الله سیف» در فراکسیون «مستقلین» مجلس شورای اسلامی افزود: مدل جدید نظارتی بر مبنای دستورالعمل اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شد و در شرف استقرار است تا بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرند.
بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند. این نظارت به گونه ای است که با حفظ ثبات پولی، همه بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسه های غیرمجاز اتفاق نیفتد که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند.
سیف یادآوری کرد: در سال 1392 نهادهای پولی غیرمجاز 25 درصد نقدینگی کشور را در اختیار داشتند و این نقدینگی بدون هیچ نظارت در هر مسیری قرار می گرفت و اثرهای زیانباری به بار می آورد.
«بانک مرکزی همه توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار به میدان آمد تا نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند از سرراه اقتصاد بردارد اما در این مسیر چالش برانگیز، به شدت مظلوم واقع شد و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند».
وی ادامه داد: رقم خط اعتباری برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز، حدود 22 هزار میلیارد تومان تعیین شد که تاکنون حدود 15 هزار میلیارد آن تخصیص یافته است.
رییس کل بانک مرکزی یکی از دلیال نوسان ارزی را فضاسازی سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهوری آمریکا دانست و گفت: عوامل اقتصادی مانند تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی بر تورم تاثیرگذار است و به طور طبیعی موجب نوسان نرخ ارز می شود. برخی عوامل غیراقتصادی نیز مانند فضاسازی های بین المللی نرخ ارز را دستخوش تغییر می کند.
مهمترین عوامل غیراقتصادی بی اطمینانی به آینده و انتظارات منفی است؛ هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای بی اطمینانی به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهاب و نوسان دامن می زنند.
سیف به شرایط آغاز فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت اما فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.
روابط عمومی بانک مرکزی

تاریخ انتشار خبر: 1397/02/24 / شماره خبر: 3320