نمایش خبر
اطلاعیه ارزی در مورد تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور

 

در راستای اجرای تصویبنامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22/1/1397 هیأت  وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر به اطلاع عموم میرساند:
واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی میباشد.
رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب‌های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش /ثبت شدهاند بعد از تاریخ 21/1/1397 باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکانپذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.

 

تاریخ انتشار خبر: 1397/01/26 / شماره خبر: 3204