نمایش خبر
اطلاعیه ارزی در مورد ضوابط فعالیت صرافی ها

 

در راستای اجرای تصویبنامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22/1/1397 هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت صرافی ها به شرح زیر به اطلاع عموم میرسد:
عملیات مجاز صرافیها به شرح زیر است:
انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز ارزی
خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادر کنندگان
فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
تمام صرافیها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می توانند نسبت به سپرده گذاری آن نزد بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپردههای مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می شود.

 

تاریخ انتشار خبر: 1397/01/26 / شماره خبر: 3202