اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریـالی

اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریـالی


اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریـالی

در راستای تسهیل مبادلات تجاری داخلی، این بانک آمادگی افتتاح اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی در چهارچوب مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، نشریه شماره ۶۰۰۰ اتاق بازرگانی بین‌المللی، را به تقاضای مشتریان خود دارد این گونه اعتبارات می‌تواند به صورت دیداری و یا مدت‌دار، تایید‌ شده/تایید نشده مفتوح گردند.
لازم به ذکر است مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی ریالی، حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار (تامین و یا عدم تامین مالی) و توافق به عمل آمده مشتریان محترم با بانک می‌تواند در قالب عقد جعاله، مرابحه و یا استثنا (نقد و یا نسیه) قرار گیرد.
در این رابطه بررسی کامل آخرین دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی طی بخشنامه شماره 94/296273 مورخ ۹۴/۱۰/۱۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مصوب و مقرر جهت این گونه اعتبارات به منظور آگاهی کامل از اقدامات بانک توصیه می‌گردد. همچنین بخشنامه شماره 94/378585 مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ همان بانک جهت آگاهی از ضوابط ناظر بر تعرفه‌های مربوط به کارمزد و هزینه‌های بانکی در سایت همان بانک در دسترس می‌باشد.
بدیهی است آخرین اصلاحیه‌های مترتب بر دستورالعمل‌های یاد شده در زمان یادشده پذیرش درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی توسط بانک لازم الاجرا می‌باشد.