نمایش خبر
نقدینگی ١٦٧٢ هزار میلیارد تومان شد

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری به هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسید.

تازه ترین آمار اقتصادی منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی در شهریورماه با رشد نسبت به ماه قبل همراه شده است.

گفتنی است، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری به هزار و 672 هزار میلیارد تومان رسید.

نقدینگی شهریور ٩٧ نسبت به شهریور ٩٦ معادل 20.3 درصد رشد داشته است.

فارس

 

تاریخ انتشار خبر: 1397/08/22 / شماره خبر: 3822