نمایش خبر
بانک خاورمیانه به پات پیوست

نرم افزار پات، امکان کارت به کارت برای بانک خاورمیانه رافراهم کرد. بانک خاورمیانه با اضافه شدن به اپلیکیشن پات، این فرصت را به دارندگان کارت خود داده است تا آنها با دانلود این اپلیکیشن به تمامی بانک های عضو شتاب انتقال وجه کنند. فر اهم کردن امکان کارت به کارت برای بانکهای معتبر و بزرگ کشور از جمله ویژگی های نرم افزار پات است پیش ازاین بانک های ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، پارسیان ، سامان ، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، بانک شهر، انصار، دی، پست بانک، ایران زمین، قوامین، حکمت ایرانیان،آینده و مهر اقتصاد می توانستند با پات عملیات کارت به کارت را انجام دهند .
دیوان اقتصاد

تاریخ انتشار خبر: 1396/11/07 / شماره خبر: 3029