نمایش خبر
نرخ تورم آذرماه ۱۰ درصد محاسبه شد 05-10-96

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد است.
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح ذیل است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۱.۹رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۰ درصد افزایش داشته است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی اصلی در مناطق شهری ایران در آذرماه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ نشان می دهد که در آذرماه ۱.۹ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته است. همچنین این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد رشد داشته است.
همچنین شاخص گروه های اصلی نیز نشان می دهد که گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن ۳.۴ درصد؛ دخانیات ۰.۱ درصد؛ پوشاک و کفش ۰.۶ درصد؛ مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۱.۶ درصد؛ اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۰.۹ درصد؛ بهداشت و درمان ۰.۸ درصد؛ حمل و نقل ۱.۵ درصد؛ ارتباطات صفر درصد؛ تفریح و امور فرهنگی ۱.۰ درصد؛ تحصیل ۵.۵ درصد؛ رستوران و هتل ۰.۶ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۲.۱ درصد رشد داشته اند. شاخص کل بهای کالاها و خدمات گروه های اختصاصی نیز نشان می دهد که در ماه گذشته شاخص کالا ۲.۳ درصد و خدمت ۱.۵ درصد افزایش یافته است.
روابط عمومی بانک مرکزی

تاریخ انتشار خبر: 1396/10/05 / شماره خبر: 2932