نمایش خبر
آمار عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها در مهر 96 28-09-96

آخرین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نشان می‌دهد پرداخت وام قرض‌الحسنه نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ درصد رشد داشته است. بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در مهر ماه امسال نشان می‌دهد که ۵.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه بوده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۹.۳ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۵ درصد است. به لحاظ عددی در مهرماه سال جاری ۹۸۸۱ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده، ۱۷.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در مهرماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۳.۵ درصد بوده است. بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در مهرماه امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷.۵ درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحسنه بوده که رقم آن ۱۱۶.۸ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک های تجاری در اسفندماه سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به مشارکت مدنی به میزان ۲۸.۴ درصد است که رقم آن ۴۴۰.۳ هزار میلیارد ریال در مهرماه سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بود. ۲۵.۹ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۴۰۱.۵ هزار میلیارد ریال در مهرماه امسال به صورت فروش اقساطی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک های تجاری در مهرماه سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
ایبنا

تاریخ انتشار خبر: 1396/09/28 / شماره خبر: 2911