سپرده‌های ارزی

حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزي
با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزي يك فقره دفترچه به صاحب حساب اعطاء مي‌گردد كه واريز و برداشت وجه بوسيله آن صورت مي‌پذيرد.  به مانده حسابهاي مذكور سودي تعلق نمي‌گيرد.

حساب سپرده مدت‌دار (کوتاه مدت یا بلندمدت) ارزي
این نوع حساب به صورت‌هاي يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و يكساله افتتاح مي‌گردد. به مانده حسابهای سپرده ارزی مدت دار، طبق ضوابط ارزی و مقررات بین المللی، سود براساس بخشنامه‌های زمان افتتاح حساب محاسبه و پرداخت خواهد شد. سود متعلقه به حساب به صورت ماهانه یا سه ماهه محاسبه و به حساب قرض الحسنه افتتاح شده توسط مشتری واریز می‌گردد و درسر رسید، قابل پرداخت به صورت نقدی(ارز حساب) و یا معادل ریالی است.

حساب قرض‌الحسنه جاري ارزي
افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی، با رعایت مقررات عمومی افتتاح حسابهای جاری و دستورالعملهای خاص ارزی صورت می‌پذیرد. صاحب حساب با ارائه درخواست كتبي و يا ارائه چك ارزي، توسط خود و توسط افراد ديگر، (آورنده چك) از خدمات بانكي استفاده مي‌نمايد. سود سپرده‌هاي مدت‌دار ارزي به صورت ارزي و به ميزان توافق شده در روز دريافت سپرده خواهد بود كه به صورت روزشمار و برمبناي نرخ روز افتتاح حساب محاسبه و قابل پرداخت و يا اضافه شدن به اصل سپرده خواهد بود. از سپرده‌هاي ارزي در صورت ابطال سپرده قبل از سررسيد براساس بخشنامه های مربوطه از سود محاسبه شده جریمه کسر می‌گردد.

                                                                                                                                          

نوع حساب

حداقل

قرض الحسنه پس انداز ارزی

 100 واحد

سپرده کوتاه مدت ارزی

500  واحد

سپرده بلند مدت ارزی

1000 واحد

  مدارک لازم براي افتتاح حساب ارزی

الف - اشخاص حقيقي

-          تكميل كارت نمونه امضا در شعبه

-         اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول در سیستم بانکی كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.

 

ب - اشخاص حقوقي

-         تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه

-         اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه

-         اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور

-         اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي امضاداران مجاز

-         معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذيربط   ‌

-         شناسه ملی