گزارشگری و شفافیت

اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، مجامع عمومی، کنترل‌های داخلی، ریسک و ...

• اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده به صورت انفرادی و تلفیقی

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1397

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1393

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره میانی 6 ماهه به 31 شهریور 1392

   صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی شده) برای دوره مالی 5 ماهه منتهی به 30 اسفند 1391

 

• گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس نسبت به آن

   گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1396

   گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1395

   گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1394

   گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1393

   گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1392

   گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1391

 

• گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی

   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1396

   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1395

   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1394

   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1393

   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1392

   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1391

 

• خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1397

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1396

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1395

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1395 ـ تلفیقی

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1394

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1393

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1392

   خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سال 1391

 

• انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک 

  انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک سال 1397

  انواع و مانده سپرده ها به تفکیک سال 1396

  انواع و مانده سپرده ها به تفکیک سال 1395

  انواع و مانده سپرده ها به تفکیک سال  1395 - تلفیقی

  انواع و مانده سپرده ها به تفکیک سال 1394

  انواع و مانده سپرده ها به تفکیک سال 1393

  انواع و مانده سپرده ها به تفکیک تا سال 1392

 

  انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

  انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی در سال 1395 - تلفیقی

 

• مطالبات از موسسات اعتباری

  مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی سال 1397

  مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی سال 1396

  مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی سال 1395

  مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی سال 1395 - تلفیقی

  مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی سال 1394

  مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی سال 1393

  مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی تا سال 1392

 

  میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی - شرکت اصلی و تلفیقی

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1397/06/31

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1396/12/29

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1396/09/30

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1396/06/31

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1395/12/30

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در تاریخ 1395/12/30 - تلفیقی

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا تاریخ 1395/09/30

  اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) تا سال 94

  خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده

  خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1395 - تلفیقی

 

• خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1397

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1396

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1395

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1395 - تلفیقی

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1394

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1393

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1392

   خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در سال 1391

 

خالص تسهیلات به تفکیک وثایق

خالص تسهیلات به تفکیک وثایق در سال 1395 - تلفیقی

خالص تسهیلات به تفکیک وثایق تا 93/06/31

 

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی اختصاصی

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی اختصاصی در سال 1395 - تلفیقی

مانده اسناد پرداختنی- شرکت اصلی و تلفیقی

 

• مانده اقلام زیر خط ترازنامه

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال 1397 - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال 1396 - شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... در سال 1395- شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال 1394- شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... سال 1393- شرکت اصلی و تلفیقی

مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویس شده، انواع ضمانتنامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و... تا سال 1392- شرکت اصلی و تلفیقی

 

• نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران سال 1397

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران سال 1396

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران سال 1395

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران سال 1394

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران سال 1393

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران تا سال 1392

 

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های پرداخت شده

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های پرداخت شده در سال 1395 - تلفیقی

 

مانده بدهکاران و بستانکاران موقت

مانده بدهکاران و بستانکاران موقت در سال 1395 - تلفیقی

 

سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم

سود پایه هر سهم در سال 1395 - تلفیقی

 

• وضعیت کفایت سرمایه 

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ 1397/06/31

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ 1396/12/29

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک در تاریخ 1396/06/31

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال 1395

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال 1394

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک سال 1393

وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک تا سال 1392

 

• گزارش‌ شفاف سازی مدیریت ریسک

   سیاست ها و خط مشی های اعتباری

   واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

  حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

   میزان پذیرش ریسک اعتباری

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1397/06/31)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1396/12/29)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1396/06/31)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1395/12/30)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1395/09/30)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1395/06/31)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1394/12/29)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1394/09/30)

   میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه‌های مختلف مشتریان، بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و نظایر آن (1393/12/29)

   فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

   روش سنجش ریسک اعتباری

   روش‌های کاهش ریسک اعتباری

   میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال 96

   میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال 95

   میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال 94

   میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری در سال 93

   معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

   ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک اعتباری

   نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آن‌ها

   سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت ریسک نقدینگی

   واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی

 ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1397/06/31)

 ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1396/12/29)

 ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1396/06/31)

 ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1395/12/30)

 ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1395/09/30)

 ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1395/06/31)

  ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1394/09/30)

  ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن (1393/12/29)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1397/06/31)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1396/12/29)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1396/06/31)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1395/12/30)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1395/09/30)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1395/06/31)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1394/12/29)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1394/09/30)

  ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا (1393/12/29)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1397/06/31)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1396/12/29)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1396/06/31)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1395/12/30)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1395/09/30)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1395/06/31)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1394/12/29)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1394/09/30)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (1393/12/29)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1397/06/31)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1396/12/29)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1396/06/31)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1396/06/31)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1395/12/30)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1395/09/30)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1395/06/31)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1394/12/29)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1394/09/30)

  میزان ورودی‌ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (1393/12/29)

   برنامه تداوم فعالیت ریسک نقدینگی

   برنامه مقابله با بحران

   روش سنجش ریسک نقدینگی

   ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک نقدینگی

   برنامه تداوم فعالیت (ریسک‌های عملیاتی)

   تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

   تمهیدات مقابله با بحران

   روش سنجش ریسک عملیاتی

   میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی

   ساز و کارهای کنترل و پالایش ریسک عملیاتی

   سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

   روش سنجش ریسک بازار

   میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک بازار

   میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1397/06/31)

   میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1396/12/29)

   میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1396/06/31)

   میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1395/12/30)

   میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1394/12/29)

   میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن (1393/12/29)

   سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی

  گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست ها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل

  نسبت‌های مقرر در ماده 10 (ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات)

 


 وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها تا شهریور 1397

 وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها سال 1396

 وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها تا شهریور 1396

 وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها سال 1395

 وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها تا شهریور 1395

 وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها سال 1394

 وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها سال 1393

  

• الزامات مربوط به انتشار اطلاعات حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

  • مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

       صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مستند به بند ۳-ب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

       تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397

       تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

       تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/10

       تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395

       تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده سالانه صاحبان سهام برای افزایش سرمایه مورخ 28 مرداد 1395

       تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

       تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید هیات مدیره

       تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

       تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سالانه صاحبان سهام برای تایید اساسنامه

       تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392

       تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391

 

   • ساختار هیات‌مدیره

     مشخصات اعضای هیات‌مدیره

     حدود اختیارات و مسولیت‌های هیات‌مدیره

     فرآیند انتخاب و شرایط عضویت در هیات‌مدیره

 

   • ساختار هیات عامل

     مشخصات اعضای هیات عامل

     حدود اختیارات و مسولیت‌های هیات عامل

     فرآیند انتخاب و شرایط عضویت در هیات عامل

     ساختار مالکیت شامل فهرست سهام داران عمده بالای یک درصد در تاریخ 1397/06/31

     ساختار مالکیت شامل فهرست سهام داران عمده بالای یک درصد در تاریخ 1396/12/29

     ساختار مالکیت شامل فهرست سهام داران عمده بالای یک درصد در تاریخ 1396/06/31

     ساختار مالکیت شامل فهرست سهام داران عمده بالای یک درصد در تاریخ 1395/12/30

     ساختار مالکیت شامل فهرست سهام داران عمده بالای یک درصد در تاریخ 1395/06/31

     ساختار مالکیت شامل فهرست سهام داران عمده بالای یک درصد 1394

     ساختار مالکیت شامل فهرست سهام داران عمده بالای یک درصد در تاریخ 1393/06/31

 

   • ساختار سازمانی

      نمودار اصلی سازمان

      کمیته‌های هیات مدیره

      واحدهای مستقل فرعی وابسته

 

   • خط مشی‌ها و سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات

      اعضای هیات مدیره

      مدیران ارشد

      سایر کارکنان


  • گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

 گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

 گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال مالی منتهی  به 30 اسفند 1395

 گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال مالی منتهی  به 29 اسفند 1394

 گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

 گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال مالی منتهی  به 29 اسفند 1392


  • گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی در سال 1396

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی در سال 1395

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی در سال 1393-1394


منشور کمیته حسابرسی

نظام کنترل‌های داخلی بانک (پیش‌نویس)

اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حسابرسی در سال 1395

 

  • انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

- افزايش سرمايه بانک خاورمیانه از مبلغ 6000 میلیارد ریال به مبلغ 7000 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139730400901133662 مورخ 1397/12/06 ثبت گرديد.

- افزايش سرمايه بانک خاورمیانه از مبلغ 5000 میلیارد ریال به مبلغ 6000 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139630400901110128 مورخ 1396/10/06 ثبت گرديد.

- افزايش سرمايه بانک خاورمیانه از مبلغ 4000 میلیارد ریال به مبلغ 5000 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران طی آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139630400901032664 مورخ 1396/04/13 ثبت گرديد.

 


اطلاعات شعب بانک خاورمیانه (هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه)

 

نرخ سود انواع سپرده‌ها

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری(ریالی ـ ارزی)

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح  حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت(ریالی)

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح  حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار(ریالی ـ ارزی)

هزینه هر یک از عملیات و خدمات بانکی

انواع تسهیلات

فرم‌ها و قرادادها

سقف نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی از تاریخ 1395/04/16حداکثر معادل ۱۸ درصد می‌باشد.

نرخ حق الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ معادل دو و نیم درصد (۲٫۵٪) بوده است.

نرخ حق الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۵ معادل سه درصد (۳٪) بوده است.

نرخ حق الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۶ معادل سه درصد (۳٪) بوده است.

نرخ حق الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۷معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

نرخ حق الوکاله بانک خاورمیانه در سال‌ ۱۳۹۸ معادل سه درصد (۳٪) می‌باشد.

 

 

 مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی

 شیوه نامه تطبیق و مبارزه با پولشویی

 اعلامیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

خط مشی کلان امنیت اطلاعات