خدمات انتقال وجوه
خدمات انتقال وجوه

پایا (سامانه پاياپاي الکترونيک)
مشتريان بانک خاورمیانه مي‌توانند با استفاده از امكانات پایا، حداکثر مبالغ 500.000.000 ریال را بدون پرداخت كارمزد از يک حساب در يك بانک به حسابي ديگر در بانكي ديگر منتقل كنند.
مشتریان برای این منظور نیاز به شماره شبای حساب خود در بانک مبدا و شماره شبای حساب بانک مقصد دارند.

ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی)
مشتريان بانک خاورمیانه مي‌توانند با استفاده از امكانات ساتنا، مبالغ بیشتر از 150.000.000 ریال را بدون پرداخت كارمزد از يک حساب در يک بانک به حسابي ديگر در بانكي ديگر منتقل كنند.
مشتریان برای این منظور نیاز به شماره شبای حساب خود نزد بانک مبدا و شماره شبای حساب بانک مقصد دارند.

چک رمزدار
چک رمزدار، چکی است که طبق درخواست مشتری توسط شعب بانک، عهده ی یکی از شعب سایر بانکها با استفاده از رمز، جهت واریز به حساب ذینفع (شخص حقیقی یا حقوقی) صادر می شود.

چک بانکی
چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می‌گردد و در کلیه شعب بانک خاورمیانه قابل نقد کردن می‌باشد. همچنین در سایر بانک‌ها نیزاز طریق کلر در حساب دارنده چک قرار خواهد گرفت لازم به ذکر است که چک بانکی با امضا صاحب چک در پشت آن قابل انتقال به غیر می‌باشد.

انتقال وجه از طریق اینترنت‌بانک
انتقال وجه عادی (بین حساب‌های خاورمیانه)، انتقال وجه بین بانکی با قابلیت تعیین سقف انتقالی.

انتقال وجه کارت به کارت
برای اولین بار در سیستم بانکداری الکترونیکی: انتقال وجه اینترنت بانک برای مشتریان حقوقی با رعایت شرایط برداشت