گزارش‌های مالی و اقتصادی

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران ـ شماره هشتم ـ مهر 1396
مهر 96 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال 1395
(از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران ـ شماره هفتم ـ تیر 1396
تیر 96 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران ـ شماره ششم ـ فروردین 1396
فروردین 96 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران ـ شماره پنجم ـ دی 1395
دی 95 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

بررسی صنعت سیمان ایران (آبان 95)
آبان 1395 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

بررسی صنعت خودروسازی ایران (دی 94)
دی 1394 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران ـ شماره چهارم ـ مهر 1395
4 مهر 95 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران شماره سوم 06-04-95
6 تیر 95 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال 1394
24 خرداد 1395 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران شماره دوم 19-12-1394
19 اسفند 94 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش بررسی صنعت داروسازی ایران (آذر 94)
آذر 1394 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران شماره نخست 10-09-94
10 آذر 1394 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

بررسی صنعت فولاد ایران
اردیبهشت 1394 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

بررسی تحولات بازار مسکن ایران
فروردین 1394 (از سری گزارش‎های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

تحلیلی بر معمای نقدینگی در ایران
بهمن 1393 (از سری گزارش‎های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

خلاصه گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعی نيمه نخست سال ١٣٩۳
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک ،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در ششماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ششماهه اول سال 1392 به میزان 4.0 درصد رشد نشان می دهد.

تحلیلی بر تورم در ایران
آبان 1393 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

بررسی اقتصادی صنعت پتروشیمی ایران
شهریور 1393 (از سری گزارش‌های گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

پیامدهای بحران مالی اخیر بر بانک‏های اروپا
اسفند 1392 (از سری مقالات گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)