سپرده‌های سرمایه‌گذاری
سپرده های ریالی
نوع سپرده نرخ سود علی الحساب سالانه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 10 %
سپرده کوتاه مدت سه ماهه 10 %
سپرده کوتاه مدت شش ماهه 10 %
سپرده کوتاه مدت نه ماهه 10 %
سپرده بلند مدت یکساله 15 %