تماس با واحدهای ستادی
ردیف نام واحد شماره تلفن دورنگار
1 حوزه مدیریت عامل 42178800 88712548
2 مشاوران 42178822 88712548
3 معاونت اعتبارات 42178201 88701095
4 معاونت بین الملل 42178301 88710209
5 معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی 42178601 88712553
6 معاونت مالی 42178401 88728276
7 مدیریت ارتباطات
42178501
88712155
8 مدیریت امور شرکت‌های چند ملیتی
42178204
88701095
9 مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی
42178401
88728276
10 مدیریت پشتیبانی و تدارکات
42178501
88712155
11 مدیریت تامین مالی پروژه‌ها 42178701 88724541
12 مدیریت تحقیقات اقتصادی
42178701
88724541
13 مدیریت حقوقی
42178701
88724541
14 مدیریت ریسک
42178701
88724541
15 مدیریت سازمان و روشها
42178601
88712553
16 مدیریت سرمایه انسانی
42178401
88728276
17 مدیریت فناوری اطلاعات
42178601
88712553
18 مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین
42178701
88724541
19 اداره عملیات اعتباری 42178105 88550824
20 امور شعب 42178501 88712155
21 مرکزارتباط با مشتریان 88726690 88712155
22 دبیرخانه ستاد مرکزی 42178103 88701095