تماس با واحدهای ستادی
ردیف نام واحد شماره تلفن دورنگار
1 حوزه مدیریت عامل 42178800 88712548
2 مشاوران 42178822 88712548
3 معاونت اعتبارات 42178201 88701095
4 معاونت بین‌الملل 42178301 88710209
5 معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی 42178601 88712553
6 معاونت شعب و پشتیبانی 42178501 88712155
7 معاونت مالی 42178401 88728276
8 مدیریت ارتباطات 42178501 88712155
9 مدیریت امور شعب 42178501 88712155
10 مدیریت امور شرکت‌های چند ملیتی 42178204 88701095
11 مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی 88703236 88701095
12 مدیریت پشتیبانی و تدارکات 42178501 88712155
13 مدیریت پشتیبانی اعتبارات 42178201 88727046
14 مدیریت تامین مالی پروژه‌ها 42178701 88724541
15 مدیریت تحقیقات اقتصادی 42178701 88724541
16 مدیریت تحقیق و توسعه 42178601 88712553
17 مدیریت حقوقی 88703523 88701095
18 مدیریت ریسک 42178701 88724541
19 مدیریت سازمان و روش‌ها 42178601 88712553
20 مدیریت سرمایه انسانی 88703236 88701095
21 مدیریت عملیات اعتباری و نظارت 42178105 88550824
22 مدیریت فناوری اطلاعات 42178601 88712553
23 مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق  42178701 88724541
24 مرکز ارتباط با مشتریان 88726690 88712155
25 دبیرخانه ستاد مرکزی 42178103 88701095