تماس با واحدهای ستادی
ردیف نام واحد شماره تلفن دورنگار
1 حوزه مدیریت عامل 42178800 88712548
2 مشاوران 42178822 88712548
3 معاونت اعتبارات 42178201 88701095
4 معاونت بانکداری سرمایه‌گذاری 42178701 88724541
5
معاونت بین‌الملل 42178301 88710209
6 معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی 42178601 88712553
7 معاونت شعب و پشتیبانی 42178501 88712155
8 معاونت مالی 42178401 88728276
9 مدیریت ارتباطات 42178501 88712155
10 مدیریت امور شعب 42178501 88712155
11 مدیریت امور شرکت‌های چند ملیتی 42178204 88701095
12 مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی 88703236 88701095
13 مدیریت بانکداری سرمایه‌گذاری 42178701 88724541
14 مدیریت پشتیبانی و تدارکات 42178501 88712155
15 مدیریت پشتیبانی اعتبارات 42178201 88727046
16 مدیریت تامین مالی پروژه‌ها 42178701 88724541
17 مدیریت تحقیقات اقتصادی 42178701 88724541
18 مدیریت تحقیق و توسعه 42178601 88712553
19 مدیریت حقوقی 88703523 88701095
20 مدیریت ریسک 42178701 88724541
21 مدیریت سازمان و روش‌ها 42178601 88712553
22 مدیریت سرمایه انسانی 88703236 88701095
23 مدیریت عملیات اعتباری و نظارت 42178105 88550824
24 مدیریت فناوری اطلاعات 42178601 88712553
25 مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق  42178701 88724541
26 مرکز ارتباط با مشتریان 88726690 88712155
27 دبیرخانه ستاد مرکزی 42178103 88701095