تماس با واحدهای ستادی
ردیف نام واحد شماره تلفن دورنگار
1 حوزه مدیریت عامل 42178800 88712548
2 مشاوران 42178822 88712548
3 معاونت اعتبارات 42178201 88701095
4 معاونت بین الملل 42178301 88710209
5 معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی 42178601 88712553
6 معاونت مالی 42178401 88728276
7 مدیریت ارتباطات 42178501 88712155
8 مدیریت امور شرکت‌های چند ملیتی 42178204 88701095
9 مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی 42178401 88728276
10 مدیریت پشتیبانی و تدارکات 42178501 88712155
11 مدیریت پشتیبانی اعتبارات 42178201 88727046
12 مدیریت تامین مالی پروژه‌ها 42178701 88724541
13 مدیریت تحقیقات اقتصادی 42178701 88724541
14 مدیریت تحقیق و توسعه 42178601 88712553
15 مدیریت حقوقی 42178701 88724541
16 مدیریت ریسک 42178701 88724541
17 مدیریت سازمان و روشها 42178601 88712553
18 مدیریت سرمایه انسانی 42178401 88728276
19 مدیریت عملیات اعتباری و نظارت
42178105 88550824
20 مدیریت فناوری اطلاعات 42178601 88712553
21 مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین 42178701 88724541
22 امور شعب 42178501 88712155
23 مرکزارتباط با مشتریان 88726690 88712155
24 دبیرخانه ستاد مرکزی 42178103 88701095