تماس با واحدهای ستادی
ردیف نام واحد شماره تلفن دورنگار
1 حوزه مدیریت عامل 42178800 88712548
2 مشاوران 42178822 88712548
3 معاونت اعتبارات 42178201 88701095
4 معاونت بین الملل 42178301 88710209
5 معاونت توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی 42178601 88712553
6 معاونت مالی 42178401 88728276
7 مدیریت ارتباطات 42178501 88712155
8 مدیریت امور شرکت‌های چند ملیتی 42178204 88701095
9 مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی 42178401 88728276
10 مدیریت پشتیبانی و تدارکات 42178501 88712155
11 مدیریت پشتیبانی اعتبارات 42178230 88727046
12 مدیریت تامین مالی پروژه‌ها 42178701 88724541
13 مدیریت تحقیقات اقتصادی 42178701 88724541
14 مدیریت حقوقی 42178701 88724541
15 مدیریت ریسک 42178701 88724541
16 مدیریت سازمان و روشها 42178601 88712553
17 مدیریت سرمایه انسانی 42178401 88728276
18 مدیریت عملیات اعتباری و نظارت بر طرح‌ها 42178105 88550824
19 مدیریت فناوری اطلاعات 42178601 88712553
20 مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین 42178701 88724541
21 امور شعب 42178501 88712155
22 مرکزارتباط با مشتریان 88726690 88712155
23 دبیرخانه ستاد مرکزی 42178103 88701095