بروات اسنادی
بروات اسنادی

واردات کالا و کالا_ خدمات از طریق ثبت سفارش برات اسنادی دیداری و یا مدت‌دار وفق بند ج بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا در چهارچوب مقررات متحدالشکل وصولی‌های اسنادی نشریه شماره 522 اتاق بارزگانی بین‌الملل و ضوابط داخلی مربوط به واردات کالا به کشور درکلیه زمینه‌ها با استفاده از روش‌های تامین ارز به صورت ارز متقاضی و یا تامین ارز با استفاده از خرید و فروش ارز بازرگانی و یا تلفیقی از روشهای تامین فوق، توسط این بانک میسر می‌باشد.
ارسال اسناد صادراتی مربوط به صدور کالا، علاوه بر روش دریافت اعتبار اسنادی صادراتی از فروشنده، با روش برات اسنادی نیز امکان‌پذیر است.  مقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولی اتاق بازرگانی بین‌المللی، (نشریه شماره 522 آن اتاق ،URC522) و دستورالعمل‌های داخلی بانک می‌باشد.